Vedtægter

§1

Foreningens formål er, at bygge og indrette et forsamlingshus i Tranum by, til brug ved afholdelse af kristelige – folkelige og politiske møde, og kulturelle formål.

§2

Husstandsindsamlinger foretages såfremt der opstår større opgaver.

§3

Forsamlingshusets bestyrelse har i alle tilfælde ansvar over for generalforsamlingen.

§4

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at de, der forsætlig eller uforsætlig tilføjer forsamlingshuset eller inventar skade, kommer til at erstatte det.

§5

Den årlige generalforsamling har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender, og afholdes hvert år i marts måned. Indbydelse til generalforsamlingen husstandsomdeles i Tranum og Bratbjergområdet samt offentliggøres på Forsamlingshusets hjemmeside senest 14 dage før afholdelse.

§6

På generalforsamlingen må ikke stemmes med fuldmagt. Hvert medlem har kun 1 stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutninger om ændring af vedtægterne, kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.

§7

Et hvert medlem har ret til, at komme med forslag til forandring af foreningens vedtægter. Sådanne forslag må være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 1 uge før generalforsamlingen.

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen eller forlanges af mindst 15 medlemmer.

§9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen på 2 år. Den afgående kan genvælges. Bestyrelsen vælger årlig sin formand. I lige år afgår 3 medlemmer og i ulige år afgår 2 medlemmer.

§10

Bestyrelsen får ikke løn, men alle bestyrelsesudgifter f.eks. porto m.m. godtgøres af foreningen.

§11

Bestyrelsen har bemyndigelse til, at låne den kapital, som måtte anses fornøden til vedligeholdelse af grund og bygninger, samt til øvrigt at afholde enhver udgift, der anses nødvendigt. Større renoveringsarbejder skal godkendes på generalforsamlingen.

Regnskabet aflægges for 1 år fra 1. januar til 31. december, og regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges årligt på generalforsamlingen.

§12

I tilfælde af opløsning af foreningen, går evt. overskydende midler til almen velgørende formål for Tranum bys beboere.

 

 

 

Del siden